Våra trafikregler

  • Observera att Almösund har 30 km/h i området. Var varsam på anslutande vägar, utfarter från tomtmark och lekande barn.
  • Observera de viktbegränsningar som finns i området:
  1. Via Almösundsvägen gäller 18 ton totalvikt.
  2. Via Kaparvägen gäller 12 ton totalvikt. För att överskrida totalvikten krävs tillstånd som erhålles av styrelsen.