Bilder från husflytten

"Stråket” i Skärhamn

 

Idén om ”Stråket” kom fram i samband med ett Carpe Mare projekt 2006-2007, där man arbetade med ett visionsarbete för Skärhamns hamn. Målet blev att ”Skärhamns hamn skall vara den mest levande hamnen i Bohuslän- året om” En idé om ett gång- och cykelstråk var en av flera idéer som kom fram, för att skapa just en levande hamn året runt. Utgångspunkten för den ”Stråkgrupp” som bildades var att skapa ett gång- och cykelstråk, med ambitionen att binda samman norra och södra hamnen, dvs från Smedjan/Akvarellmuseet till Malagakajen/Havsporten.

Sommaren 2008 startades första etappen med byggnationen av lekplatsen på torget i Skärhamn. Till sommaren 2009 skall tre andra delar i projekt avslutas: nya bänkar mellan akvarellmuseet och torget, ett iordningsställande av gångväg vid Gröna Villan samt en omgestaltning av parkeringen runt Lars-Göran’s. Tanken är vidare att ordna till runt platsen framför Kommunhuset med liknande bänkar, planteringskärl mm som tagits fram under arbetet med ”Stråket”, se illustration.

Framöver kommer andra etapper att färdigställas: en belysning av bergsväggen ut mot Akvarellmuseet, samordning av skyltar och information, flera bänkar, sopkärl mm. Som en del av idén om Stråket finns även planer på att jobba med tillfälliga eller permanenta konstprojekt på vissa platser runt hamnen.