Underhåll- och åtgärdsplan för föreningen ansvarsområden, framtagen av styrelsen februari 2020.

 

 

Allmänt vägunderhåll:                                                                                        Prioritet

 

·         Dikesklippning höst & sommar                                                                                                            1

·         Vårsopning efter vinterväghållningen                                                                                                  1

·         Ny DG-brunn korsningen Vettebergsvägen – Kullenvägen                                                                 1

·         Ersätta refugerna vid infarterna till Bleket och Aröd med målad asfalt                                               2

         

 

Asfaltering

 

  • ”Potthål” som uppstår                                                                                       1

                               

 

Dikning:

 

  • Rensning och underhåll diken och vägtrummor                                                   1
    (kyrkan utmed 169 och Aröd ”1000” brunnen)

 

 

Växtlighet:

 

Berörda fastighetsägare får information i brevlådan. För de som ej följer rekommendationerna kommer vi att kontakta fastighetsägare när klagomål inkommit eller när vi inom styrelsen ser avvikelser.

 

 

Gatubelysning:

 

·         Byta ut lampor som slocknar till LED                                                             1

                                  

 

Övrigt:

 

 

 

Prioritet 1 = Utföres under verksamhetsåret

              2 = Om budgetpengar finns kvar efter ettorna slutförts

              3 = Senareläggs

 

 

 

BVF årsstämma 2020