Våra trafikregler

Följande regler gäller för trafiken i området:

  • Högsta tillåtna hastighet på vägarna är 30 km/tim

  • Parkeringsförbud gäller på alla vägar

  • Mopedåkning är förbjuden på gång- och cykelvägarna.

  • Fastighetsägare skall tillse att fri sikt råder i vägkorsningar och tomtutfarter. Hur detta skall utföras framgår av informationsbladet ”Regler för fri sikt och höjd”