Styrelsens Ansvar


S
tyrelsen ansvarar solidariskt och i vissa fall personligen för den löpande förvaltningen av vägföreningen enligt följande:

  • Handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lag om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslut ej strider mot lag om förvaltning av samfälligheter eller annan författning eller mot stadgarna.

  • Att utse firmatecknare.

  • Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och enskild medlems intresse i skälig omfattning.

  • Företräda vägföreningen i förhållande till tredje man.

  • Kalla till föreningsstämma

  • Förbereda ärenden som skall behandlas på föreningsstämman.

  • Verkställa de beslut som tagits på föreningsstämman om de ej strider mot tillämpliga författningar.

  • Att upprätta debiteringslängd och framlägga den på föreningsstämman, samt verkställa utdebitering hos medlemmarna.

  • Utan dröjsmål hos medlemmarna göra extra utdebitering när de ekonomiska medlen inte täcker kostnaderna.

  • Hos kronofogdemyndigheten begära utmätning av medlemsavgift som förfallit till betalning.