Vår Historia

Kållekärrs historia

Kållekärrs historia går långt tillbaka i tiden. På sluttningarna runt dalen finns fornlämningar. De talar sitt tysta språk om ett enkelt jordbruk, fiske och sjöfart i en avlägsen forntid. Sagor och sägner berättar om vikingatidens hövdingar, fagra jungfrur och folktrons väsen.

Kållekärr har i decennier varit ett naturligt centrum på Tjörn. När vägnäten byggdes ut blev korsvägen i Kållekärr en trafik- och samlingspunkt. I nära anslutning till vägarna ligger många av öns serviceinrättningar.

Förhistoriska lämningar, sägner och personer med betydelse för bygden har gett inspiration till våra nutida väg- och gatunamn.

 

Vägföreningens historia

Kållekärrs Vägförening bildades vid en förrättning 1969 för att förvalta vägarna inom planområdet enligt den byggnadsplan som fastställdes an Länsstyrelsen 1967. De som utsågs till ledamöter i den första styrelsen var Johan Olsson Lilldal, Nils Wik Lilldal och Erik Johansson Skår.

Till följd av att planområdet utökades 1974 utökades Kållekärrs Vägförenings verksamhet med förvaltning av vägar, vändplatser och grönområden inom det utökade planområdet vid en förrättning 1975.

Ytterligare planer för utökning av planområdet under 1990-1993 för Lilldalsbergen, Centrumområdet och Stordalsområdet genomfördes. Vägverket begärde 1991 att väg 710 - nuvarande Sundsbyvägen skulle överlämnas till Kållekärrs Vägförening för enskild förvaltning. På begäran av vägföreningens styrelse genomfördes en förrättning 1993 för reglering av förvaltningen av dessa nya områden och vägar.

För förvaltning av torgytor och cykelvägar vid Kållekärr Centrum genomfördes 1995 en förrättning där dessa överfördes till Kållekärrs Vägförening för enskild förvaltning.

På grund av ändrad lagstiftning, oklarheter avseende tidigare förrättningar, förvaltningsområden och andelstalen genomfördes 1998 en ombildnings-förrättning.

År 2005 genomfördes den senaste förrättningen då vägen till Lilldalsberget, den nya vägen till skolan samt gång- och cykelbanor i anslutning till ombyggnaden av genomfartsvägen väg 723.

Vad vi förvaltar

Kållekärrs Vägförening ansvarar enligt lagakraftvunna förrättningar för drift och underhåll av:


 • Bilvägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Parkeringsplatser
 • Vändplatser
 • Belysningsanläggning
 • Grönytor
 • Lekplatser

Vår verksamhet består av följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Att bevaka och om möjligt tillgodose medlemmarnas författningsenliga intressen.
 • Underhåll av vägar, vändplatser och parkeringsplatser
 • Vinterväghållning – Snöröjning, isgrusning samt vårsopning av vägar, vändplatser och parkeringsplatser.
 • Underhåll och städning av centrumtorget.
 • Underhåll av lekplatser.
 • Gräsklippning av grönytor.
 • Genomförande av projekt och andra åtgärder som beslutas på förenings-stämman.
 • Bevakning av vägföreningens intressen i förhållande till kommunen, kommunala bolagen samt ledningsägare och entreprenörer mfl.
 • Hålla uppsikt över och vid behov vidta åtgärder avseende trafiksäkerheten i området.