Styrelsens Ansvar


Styrelsen ansvarar solidariskt och i vissa fall personligen för den löpande förvaltningen av vägföreningen enligt följande:

·         Handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lag om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslut ej strider mot lag om förvaltning av samfälligheter eller annan författning eller mot stadgarna.

·         Att utse firmatecknare.

·         Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och enskild medlems intresse i skälig omfattning.

·         Företräda vägföreningen i förhållande till tredje man.

·         Kalla till föreningsstämma

·         Förbereda ärenden som skall behandlas på föreningsstämman.

·         Verkställa de beslut som tagits på föreningsstämman om de ej strider mot tillämpliga författningar.

·         Att upprätta debiteringslängd och framlägga den på föreningsstämman, samt verkställa utdebitering hos medlemmarna.

·         Utan dröjsmål hos medlemmarna göra extra utdebitering när de ekonomiska medlen inte täcker kostnaderna.

·         Hos kronofogdemyndigheten begära utmätning av medlemsavgift som förfallit till betalning.