Förslag Södra Hamnen


Förslaget gick ut på samråd den 29 november. Det innebär att alla Tjörnbor nu har möjlighet att tycka till om planen.

Den så kallade samrådstiden är från onsdagen den 29 november till och med tisdag den 10 januari 2018.


Utbyggnad av museum, bostäder, parkeringar och hotell

I planförslaget ges möjlighet till nya verksamheter, en drivmedelsstation för fritidsbåtar, bostäder, utbyggnad av Nordiska Akvarellmuseet, hotell och parkeringar. Befintlig bebyggelse finns kvar och ges i flera fall möjlighet till ändrad/kompletterad användning. De olika områdena kan användas till olika funktioner eftersom de har så kallade flexibla byggrätter. Allt för att skapa flexibilitet och långsiktighet för områdets utveckling.

Detaljplaneförslaget ger plats till 70-100 nya lägenheter, 6 000 m² yta för verksamheter, 3 200 m² för kultur- och museiverksamhet och 11 000 m² för hotell. Planen föreslår både ett parkeringshus och ett bergrum för att lösa parkeringssituationen.

Ny trafiklösning

I detaljplanen ingår en ny trafiklösning i korsningen Södra hamnen–Hamngatan samt en ny vägsträckning nordväst om planområdet.

Modeller att titta på

I Tjörns kundcenter finns en modell och planskisser över förslaget.

I Södra hamnen finns en utställningscontainer vid rondellen under samrådstiden. Där har hotellexploatören modell- och planskisser av hotellet; Mer om hotellet.länk till annan webbplats

Så här går detaljplanearbetet vidare

Efter samrådet tar utskottet ställning till de yttranden som kommit in och justeringar görs i planen. Därefter ställs planen ut för granskning. Då finns det återigen möjlighet att yttra sig kring förslaget. Utskottet tar sedan ställning till dessa yttranden och justeringar kan komma att göras innan planen antas. Om planen inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter att beslutet meddelats, det vill säga blir den gällande detaljplanen.Skärhamn centrum

Skärhamns centrum är en inaktuella detaljplan som arbetas om.

Syftet med en ny detaljplan i Skärhamns centrum är för att byggrätter ska stämma, för att få ändrad användning i magasin (bostad, handel, verksamhet, centrum och så vidare). Varsamhets- och skyddbestämmelser samt översikt av planbestämmelser för torget.
Trafik/parkering/avfallshantering kommer också att ses över i planarbetet.

I november 2016 genomfördes en Cultral Planning workshop
rörande planarbetet för Skärhamns centrum.Södra Hamnen

Planen befinner sig i första fasen av fyra, programfasen.

Planarbetet inleddes med att ett detaljplaneprogram upprättades. Samråd om programmet hölls våren 2011. Planarbete pågår och plansamråd planeras hållas våren 2016.

Karta i större format, klicka här.


Syftet med planprogrammet var att undersöka möjligheterna att uppföra lokaler för nya verksamheter, bostäder, äldreboende, en utbyggnad av småbåtshamnen genom att bygga nya pirar samt utbyggnad av befintliga verksamheter.

Utöver detta kommer även parkeringar och en lösning för vägkorsningen Södra hamnen och Hamngatan att utredas.

Efter programsamrådet har diskussioner om en hotelletablering i planområdet påbörjats.Tubberöd, Buskär 1:201, 1:252 m.fl.


Status: Påbörjad Samråd Utställning

Planförslaget syftar till att göra befintlig bostadsbebyggelse planenlig och pröva möjligheten att i befintliga magasin anordna bostad i andra våning med verksamhet på nedre plan.

Karta i större format, klicka här.


En större nyexploatering i planområdets västra del skall prövas i planen. Intentionen är att planen skall möjliggöra en varsam hantering och utveckling för all bebyggelse inom planområdet och att nyexploateringen tar hänsyn till kringliggande bebyggelse samtidigt som den spelar nutida arkitektur och formspråk.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 12 november 2015.Dunkavlemyren, del av Nötsäter 1:311


Status: Påbörjad Samråd Utställning

Klicka här för större bild.


Planområdet är beläget i centrala Skärhamn, där Skärhamns reningsverk ligger idag.

En grundförutsättning för planen är att reningsverket avvecklas. Detta beräknas vara genomfört under 2016.

Detaljplanen föreslår både bostäder, verksamheter och parkering samt vård i form av ett äldreboende. En framtida utbyggnad av kommunhuset medges också. Två friliggande enfamiljshus föreslås vid Nötsätervägen. Planen ska också säkerställa allmän platsmark och föreslår ett rekreationsområde med plats för lek och sport. Detaljplanen innehåller också cykelvägar samt gångstigar.