Fakta

Föreningen har förättningsansvar för nästan alla vägar och grönytor inom Myggenäs.

Föreningens utdebitering uppgår till ca 2 442 000 SEK. Intäkterna sker nästan uteslutande från våra ca 340 fastigheter.

Styrelsen väljs av medlemmarna tillika fastighetsägarna i området.

Varje fastighet har en eller flera andelar beroende på om det är en privat-, kommunal- eller näringsidkande fastighet. Vägföreningsavgiften uppgår idag till 3 500 SEK och åläggs fastighetsägaren varje år.

Föreningens ansvarområden består i huvudsak av:

  • Skog och Parkskötsel
  • Vägar och Dikesskötsel
  • Vinterväghållning
  • Gatubelysning
  • Bollplanen
  • Lekplatser

Varje område har en ansvarig person och som hanterar de projekt som årligen initieras.

Dessa sex områden står för ca 3/4 av vår årliga budget vilket motsvarar ca 1 290 000 SEK.